အဟိတ်စိတ်-၁၈ပါး အကုသိုလ်စိတ်-၁၂ပါး ကာမသောပနဘဏစိတ်-၂၄ပါး မဟဂ္ဂုတ်စိတ်-၂၇ပါး လောကုကုတ္တရာစိတ်-၄ဝပါး
စေတသိက်
ဒွေပဉ္စဝိညာဏ်-၁ဝ
သမ္ပဋိစ္ဆိုင်း-၂
ဥပေက္ခာသန္တီရဏ-၂
သောမနဿသန္တီရဏ-၁
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်း-၁
မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း-၁
သောမနဿဟသိတုပ္ပါဒ်-၁
လောဘမူစိတ်-၈
ဒေါသမူစိတ်-၂
ဝိစိကိစ္ဆာ-၁
ဥဒ္ဓစ္စ-၁
မဟာကုသိုလ်-၈
မဟာဝိပါက်-၈
မဟာကြိယာ-၈
ပထမဈာန်-၃
ဒုတိယဈာန်-၃
တတိယဈာန်-၃
စတုတ္ထဈာန်-၃
ပဉ္စမဈာန်-၁၅
ပထမဈာန်-၈
ဒုတိယဈာန်-၈
တတိယဈာန်-၈
စတုတ္ထဈာန်-၈
ပဉ္စမဈာန်-၈
၁၀ ၁၀ ၁၁ ၁၀ ၁၁ ၁၂ သော-၁၉,၂၁
ဥ-၁၈,၂၀
၂၀,၂၂ ၁၅ ၁၅ ဉာသံ-၃၈
ဉာဝိ-၃၇
ဉာသံ-၃၇
ဉာဝိ-၃၆
ဉာသံ-၃၃
ဉာဝိ-၃၂
ဉာသံ-၃၂
ဉာဝိ-၃၁
ဉာသံ-၃၅
ဉာဝိ-၃၄
ဉာသံ-၃၃
ဉာဝိ-၃၂
၃၅ ၃၄ ၃၃ ၃၂ ၃၀ ၃၆ ၃၅ ၃၄ ၃၃ ၃၃
သဗ္ဗစိတ္တ-၇
ဝိတက်
ဝိစာရ
ပီတိ သော၄ သော၄ သော၄ သော၄
အဓိမောက္ခ
ဝီရိယ
ဆန္ဒ
မောဟ,အဟိရိက,အနောတ္တပ္ပ,ဥဒ္ဓစ္စ
လောဘ
ဒိဋ္ဌိ ဒိသံ
မာန ဒိဝိ(ရံ)
ဒေါသ
ဣဿာ,မစ္ဆရိယ,ကုက္ကုစ္စ ရံသီး (click here to hide/show this section)
ထိန,မိဒ္ဓ သသင်၅ (ရံတူ)
ဝိစိကိစ္ဆာ
သောဘဏသာဓာရဏ ၁၉-ပါး
သမ္မာဝါစာ,သမ္မာကမ္မန္တ,သမ္မာအာဇီ၀ ရံသီး အမြဲတပေါင်းတည်း
ကရုဏာ,မုဒိတာ ရံသီး ရံသီး ရံသီး ရံသီး ရံသီး ရံသီး
ပညာ ဉာသံ ဉာသံ ဉာသံ