3

tbd"r®mydkYcscsuf

y&rwfudk zHk;uG,faom ynwf ESpfrsKd;½Sdonf/ CeynwfESifh ZD0ynwfjzpfonf/ twHk; tcJ tvHk; 
tjym; wckwnf; wom;wnf; xifaeMujcif;onf Ceynwf tzHk;cHxm;&jcif;aMumifh jzpfonf/ 
touf[lí taumif[lí t½Sif[lí xifaeMujcif;onf ZD0ynwf tzHk;cHxm;&jcif;aMumifh jzpf
onf/ CeynwfwGifvnf; orl[Ceynwfç oEÅwdCeynwfç oP²meynwfç okbynwf[k 
av;rsKd;½Sdonf/ um; &xm; tdrf t0wf ykqdk; ponfudk wckwnf;[k ac:a0:awG;xifaom 
oabmonf orl[Ceynwfjzpfonf/ okar"m½Sif&aohonf bk&m;jzpfvmonfç od'¨w¬onf 
bk&m;jzpfvmonfç 0domcg touf 120 ½Snfonfç raeYu igESifh 'DaeYig twlwlyif[k 
ac:a0:awG;xifaom oabmonf oEÅwdCeynwfjzpfonf/ twdk t½Snf tjym;tvHk; t0ef; tql 
tBuKH tedrfh tjrifh tao; tBuD;[k ac:a0:awG;xifaom oabmonf oP²meynwfjzpfonf/
tvS t,Of twifhtw,f cspfp&m ESpfoufp&m cifwGifp&m rufarmp&m[k ac:a0:awG;xifaom 
oabmonf okbynwfjzpfonf/

 

 

wckwnf;xifrSwf? rQifrjywfvQif? ynwfyif/

 

 

trsm;xifrSwf? trQifjywfrS? y&rwf/

         

y&rw¬pu©Kusrf;rS aumufEkwfcsuf

tbd"r®w¬o*F[usrf;

 

]tbd"r®w¬o*F[}udk pum;vHk;cGJMunfhvQif tbd"r®+tw¬+oH+*[ [k pum;av;vHk; 

awGU&onf/ tbd"r®-tbd"r®ma'oemawmf\? tw¬-teuft"dyÜg,f tus,frsm;udk ? oH-
tusOf;csKH;í? *[-,l&mjzpfaomusrf;/ tbd"r®ma'oemawmf\ us,f0ef;aom t"dyÜg,frsm;udk 
tusOf;csKH;í ,lxm;aomaMumifh ]]tbd"r®w¬oN*ØK[fusrf;}}[k ac:onf/ tbd"r®w¬udk jzKwfí 
]]oN*ØK[fusrf;}} [kvnf; ac:Muonf/ 

y&rw¬w&m; av;yg;

 
 

tbd"r®w¬o*F[usrf;wGif pdwf apwoduf ½kyf edAÁmef[laom y&rw¬w&m; av;yg;taMumif;udk 

½Sif;vif;oifjyygonf/ pdwf apwoduf ½kyf edAÁmefwdkYonf tm½kHudk odjcif;paom rdrdwdkY\oabm 
rS razmufjyefMuukef/ Oyrm-avmbonf vdkcsifjcif;oabm½Sd\/ xdkavmbonf vlewfjA[®m