129

tbd"r®mydkYcscsuf

0dum&½kyf uvmyfüyg0if 

 

0dum&½kyf 5 ckudkum; 0dum&½kyfwdkYyg0ifaomtcgESifh ryg0ifaomtcg ½kyfuvmyfwdkYjzpf 

yHk xl;jcm;aomaMumifh obm0"r®r[kwfbJ uvmyfodkY oGif;jy&onf/ 0dnwfygvQif tvdkqE´udk 
odapaom trlt&mxl; ½kyfuvmyfüyg0if\? v[kwmponfygvmvQif ayghyg;aom trlt&mxkl; 
yg0ifvm\/

pdwfçOwkaMumifh toHjzpfonf

  o'´½kyf toHonf pdwfOwkESpfyg;aMumifh jzpfonf[kqdkaomfvnf; pdwfOwkESpfyg;u 
wNyKdifeufjzpfaponf[k rrSwf&/ ouf½Sdowå0gwdkY\ pum;ajymoH &,farmoH idka<u;oH ponf  
wdkYrSm pdwfaMumifhjzpfay:vm&aom toHjzpfí 0rf;wGif;ü vIyf½Sm;oH "mwfpufoH tjyiftyü 
½SdorQ avoH rdk;oH wD;rIwfoH ponfrsm;um; OwkaMumifhjzpfonf[k rSwfyg/

toHaumif;çraumif;

 

ouf½Sdowå0gwdkY\toHonf pdwfaMumifhjzpfvQif bmaMumifh tcsKdUrSm toHaumif;í  bm 

aMumifh tcsKdUrSm toHraumif;ygoenf;/ pdwfaMumifhjzpfjcif; wlygvQif toHvnf;wloifhonf 
r[kwfygavm ¿ [k ar;p&m½Sd\/ tajzum; . . ]]ouf½Sdowå0gwdkY\ toHonf pdwfaMumifhjzpf 
onf}}[kkqdk&mü toHjzpfbdkY&m teD;uyfqHk;taMumif;udk jyjcif;jzpfonf/ toHaumif;raumif;rSm 
pdwfwpfrsKd;ESifhom oufqdkifonfr[kwfay/ uHw&m;ESifhvnf; oufqdkifayonf/ uHu 
toHjzpfbdkY&mXmeü ur®Zyx0D aumif;aumif;pDrHvQif toHaumif;\/ xdkur®Zyx0DnHhvQif 
toHnHhonf/  

 

 

             

(oN*ØK[fbmom#Dum ½kyfydkif;rS aumufEIwfcsuf)

½kyfjzpfaMumif;w&m; av;yg;

uH

pdwf

Owk

tm[m&

t0dedaAÇm*-8

t0dedaAÇm*-8

t0dedaAÇm*-8

t0dedaAÇm*-8

y&dapä' (tmumo) 1

y&dapä' (tmumo) 1

y&dapä' (tmumo) 1

y&dapä' (tmumo) 1

yom'-5

v[kwm'd-3

v[kwm'd-3

v[kwm'd-3

bm0-2

o'´-1

o'´-1

ZD0dw-1

0dnwf-2

[',-1

18

15

13

12