133

tbd"r®mydkYcscsuf

0Dxdydkif;

 

]]0Dxd}}o'´gonf ]]tpOftwef;}}[laom teufudk a[m\/ xdkYaMumifh yÍö'Gg&m0ZÆef;ç 

pu©K0dnmPfç orÜ#dpäKdef;ponfjzifh pdwf\jzpfpOfudk jyaom tydkif;tcPf;udk ]]0Dxdydkif;}}[k ac:onf/

 

pdwf\jzpfyHkonf y#doaE¨tcgjzpfyHkç y0wådtcg jzpfyHk[k ESpfrsKd;½Sd\/ xdkwGif y0wådtcgü 

jzpfyHkrSm yÍö'Gg&m0ZÆef; pu©K0dnmPfponfjzifh wrsKd;NyD;wrsKd; pDumpOfum jzpfaomaMumifh4if;ç 
pu©K'Gg&paom 6-'Gg&ü xdkufonftm;avsmfpGm jzpfaomaMumifhvnf;aumif; ]]0Dxd}}[k ac:\/ 
y#doaE¨ç b0ifç pkwdpdwfwdkY\ jzpfyHkum; pdwfwrsKd;wnf;jzpfaomaMumifh4if;ç xdkxdk'Gg&ü rjzpfaom 
aMumifh4if; ]]0Dxdrkwå=0DxdrStvGwf}}[k ac:\/ xdk0Dxdrkwfpdwfrsm;udk jyaomtydkif;udk ]]0Dxdrkwfydkif;}}
[k ac:vdrfhrnf/

 

pdwfjzpfpOfudk ajymjyaom 0Dxdydkif;udk em;vnf&ef 0w¬K 6-yg;ç 'Gg& 6-yg;ç tm½kH 6-yg;ç

0dnmPf 6-yg;ç 0Dxd 6-yg;ç 0do,y0wåd 6-yg;wdkYudk em;vnf&rnf/

0w¬K 6 yg;

 

pdwfapwodufwdkY\ rSD&m(ae&m)onf 0w¬Krnf\/ 4if;0w¬Konf pu©K0w¬Kç aomw0w¬Kç 

Cme0w¬Kç Zd0Sg0w¬Kç um,0w¬Kç [',0w¬K [k 6-rsKd;½Sd\/
 
 

xdkwGif pu©Kyom'½kyfudk  pu©K0w¬K [k ac:\/ aomwyom'½kyfudk aomw0w¬K [k ac:\/ 

Cmeyom'½kyfudk Cme0w¬K [k ac:\/ Zd0Sgyom'½kyfudk Zd0Sg0w¬K [k ac:\/ um,yom'½kyfudk 
um,0w¬K [k ac:\/ [',0w¬K½kyfudk [',0w¬K [k ac:\/
 

0dnmPf 6 yg;

 

pu©K0dnmPf aomw0dnmPf Cme0dnmPf Zd0Sg0dnmPf um,0dnmPf raem0dnmPf[k 

0dnmPf 6 yg;½Sd\/ xdk 6 yg;wGif pdwf 89-yg;rS pu©K0dnmPfa'G;(jrifpdwfESpfck)udk pu©K0dnmPf[k 
ac:\/ aomw0dnmPfa'G;udk aomw0dnmPf[k ac:\/ Cme0dnmPfa'G;udk Cme0dnmPf[k 
ac:\/ Zd0Sg0dnmPfa'G;udk Zd0Sg0dnmPf[k ac:\/ um,0dnmPfa'G;udk um,0dnmPf[k ac:\/ 
usefpdwf 79-ckudk raem0dnmPf[k ac:onf/