139

tbd"r®mydkYcscsuf

]]a,medaom reodum&}} (toifhtwifhESvHk;oGif;rI) [laom taMumif;½SdvQif ukodkvfaZmwyg;yg; 
apm\/ ]]ta,medaom reodum&}} (toifhtwifhESvHk;roGif;rI) [laom taMumif;½SdvQif tukodkvf 
aZmwyg;yg; apm\/ tEko,uif;aom &[EÅmoEÅmefjzpfvQif Bud,maZm wyg;yg;apm\/ xdkuJhodkY 
tcGifh&aomaZmonf pdwfwrsKd;wnf;u 7-Budrf xyfíjzpf\/ 7-Budrf[laompum;udkvnf; 7-Budrf 
tjzpfrsm;aomaMumifh qdkonf/ yuwd½kd;&mtcgyif 6-Budrf apmaaomt&mvnf; ½Sdao;\/ 
pkawcgeD; tcgç awGa0rdef;arm&mtcgwdkYü 5-BudrfrQ apmaomt&mvnf; ½Sdao;\/ 

 

aZmapmNyD;aemuf r[m0dygufpdwf 8-yg;ç oEÅDPpdwf 3-yg;ç aygif; 11-yg;aompdwfwdkYrS 

pdwfwckckonf aZmodaom tm½kHudk odvsuf ESpfBudrfqufwdkuf jzpf\/ xdkpdwfwdkYudk w'g½kH[k 
ac:\/ rdrda½SYu aZmwdkY ,ltyfNyD;aomtm½kHudk xyfí,laomaMumifh w'g&rP(w'g½kH) 
[kac:\/ a&n§modkYqefí oabmFckwfoGm;&mü atmuftaMuodkY pD;qif;aeaom a&t,Ofonf 
oabmFaemufodkY tenf;i,fcefY umvrQ qefwufvdkufoGm;ouJhodkY xdkYtwl aZmtqHk;wGif 
b0ifpdwfrsm; jzpfoifhaomfvnf; rjzpfao;bJ r[m0dygufpdwf 8-yg;ç oEÅDPpdwf 3-yg;ç aygif; 
11-yg;aompdwfrS pdwfwckckonf ESpfBudrfqufwdkuf jzpf&avonf/ 

  w'g½kHESpfBudrfjzpfNyD;aemuf 0DxdpdwftpOfukefojzifh b0ifbufodkY pdwftpOfusav\/ 
0DxdpdwfwdkY\ jzpfjcif;onf xx<u<u Asmyg&½Sdojzifh jrifharmuf<uwufouJhodkY xif&\/ b0iftpOf 
jzpfyHkum; NidrfoufvSojzifh atmufusedrfh½Idif;ouJhodkY xif&\/ xdkYaMumifh b0ifpdwftpOf\ 
jzpfjcif;udk ]]b0ifusonf}}[k qdkonf/

 (tajcjyKoN*ØK[f? oN*ØK[fbmom#Dum)

w'g&r®P0g& pu©K'Gg&du twdr[EÅm½kH0DxdjzpfyHk qdk½kd;

(Ekwfwufatmifzwf&ef)

 

w'g&r®P0g& pu©K'Gg&du twdr[EÅm½kH0Dxdjzpf[efum; ½lyg½kHESifhpu©Kyom'wdkY a½S;½Itwl 

Oyg'fusonfrSpí twDwb0if wcsuftvGefwGif pu©Kyom'ü ½lyg½kHxifjcif;odkY a&mufojzifh 
b0*Fpveç b0*Fkyapä'ç yÍö'Gg&m0ZÆef;ç pu©K0dnmPfç orÜ#dpäKdef;ç oEÅD&Pç 0ka|mç aZm 
7-Budrfç w'g½kHESpfBudrf jzpfNyD;vQif ½lyg½kHESifh pu©Kyom'wdkY wq,fhckESpfcsuf ½kyfoufaph&um; 
'kwd,w'g½kH\ bifESifhNydKifí csKyfjcif;½Sdaom 0Dxdonf ]]pu©K'Gg&dutwdr[EÅm½kH0Dxd}}rnf\/ 
xdkYaemuf b0ifjzpfxdkuforQ jzpf\/