175

tbd"r®mydkYcscsuf

w'g½kHrusEdkifyHkrsm; 

 
 

½lyjA[®m t½lyjA[®mwdkYü w'g½kHrusEdkif/ xdkYaMumifh xdkjA[®mwdkYoEÅmefrSm twdr[EÅm½kH0Dxd 

twd0dblwm½kH 0Dxdyifjzpfaomfvnf; w'g½kH0g&[k rqdk&/ aZm0g&omqdk&\/ r[*¾KwfaZm 
avmukwå&maZm 0DxdwdkYüvnf; w'g½kHrus/ umrtm½kHr[kwfaom r[*¾Kwftm½kHç ynwftm½kHç 
edAÁmeftm½kHwdkYüvnf; w'g½kHrus/

½lyç t½lyjA[®mwdkYü w'g½kHrusjcif;

 
  ½lyyk*¾Kdvf t½lyyk*¾KdvfwdkYü tb,faMumifh w'g½kHrjzpfygoenf;/ xdkjA[®mwkYdrSmvnf; 
umrtm½kHudk tm½kHjyKí umraZmusaom 0Dxdjzpfay:vQif w'g½kHuscGifh½Sdonf r[kwfygavm[lrl 
]]xdkjA[®mwdkYrSm w'g½kHjzpfEdkif&ef umrb0ifr½SdaomaMumifh w'g½kHrus}}[k ajz&m\/ 
r[*¾Kwfb0ifrsm;onfyifvQif w'g½kHudpöESifh jzpfygawmhavm[lrl tvGefw&mEl;nHhvSpGmaom edrdwf 
tm½kHudk tm½kHjyKaeusjzpfaom r[*¾Kwfb0ifrsm;onf Murf;wrfaom umrtm½kHrsm;udk tm½kHrjyKEdkif 
aomaMumifh w'g½kHudpöESifhjzpfjcif;iSg rxdkufukef/ xdkYaMumifh w'g½kHrjzpfEdkif[k ajz&m\/ ½lyjA[®mwdkYrSm 
w'g½kHudpöESifh jzpfvdkvQif jzpfEdkifaom oEÅD&P 3-ckudk &vsuf½SdaeaomaMumifh xdkoEÅD&Ppdwfrsm; 
onfyifvQif ½lyjA[®mwdkYoEÅmefrSm w'g½kHudpöESifh jzpfygawmhavm[lrl - xdkoEÅD&Ppdwfrsm;onf 
w'g½kHudpöESifh jzpfcGifhr&ukef/ pu©K'Gg&0Dxd aomw'Gg&0DxdwdkYü pdwfjynfhpHkpGmjzpf&ef oEÅD&Pudpötae 
ESifhom &tyfayonf/ w'g½kHudpötaeESifh &tyfonf r[kwfay/ xdkYaMumif wpHkw&mrQ jA[®mwdkYoEÅmef 
rSm w'g½kHusEdkif&ef taMumif;r½Sdacs/ 
 
 

umraZmwdkYomvQif ysHUESYHvIyf½Sm;í xufjrufaomt[kefESifh jzpfEdkifukef\/ xdkYaMumifh 

umraZmwdkYaemifrSomvQif w'g½kHusEdkifonf/ rvIyfr½Sm; Nidrfoufaomt[kefESifh jzpfavh½Sdaom 
tyÜemaZmwdkYaemufrSmrlum; w'g½kHrusEdkifacs/ tbdnmOfudpörwwfaom tyÜemaZmwdkYonfrlum; 
umrudk tm½kHjyKavhr½SdukefaomaMumifh xdkaZmwdkYaemif umrudkom {ueftm½kHjyKavh½Sdaom w'g½kH 
rjzpfEdkif[laom pum;onf oifhwefygapawmh/ umrudk tm½kHjyKíjzpfaom tbdnmPfaZmaemufrSm 
rlum; umrtm½kHcsif;wlaom w'g½kHjzpfoifhonf r[kwfygavm[lrl - tbdnOfaZmonf tvGef 
odrfarGUaom oabm½Sd\/ w'g½kHonf tvGefMurf;wrf;\/ xdkodkYoabmuGJvsuf½SdaeaomaMumifh 
umrudktm½kHjyKaom tbdnOfaZmaemufrSmaomfvnf; w'g½kHrusEdkif[lí ajz&m\/