B

a&mufMu&yHkwdkYudkvnf;aumif; rdrdwdkY\ oEÅmefü jzpfysufaeaom emrf½kyfw&m;wdkY\ jzpfysuftpOfwdkYudk 
onmodrS wqifh 0dnmPfod ynmodwdkYjzifh odcGifh&Muaom tajcodkYqdkufa&mufMuNyD; ½lyg,we o'´g, 
we *E¨m,we &om,we azm|AÁm,we wnf;[laom raemq|m,we 6-yg;wdkYü wG,fwmrI qE´ 
wPSm y,fcGgEdkifMuNyD; 'ku©cyfodrf;rS rkcscsKyfNidrf;&mjzpfaom edAÁmefodkYa&mufatmif wufa&mufoif,l 
yGm;rsm;EdkifMuygap/

          

OD;eaE´mbmo

         

tkwfuefawm&pmoifwdkuf

         em,uq&mawmf
         

 

 

rHk½GmNrKdU? 

ppfudkif;wdkif;

         

 

 

3? 

7? 

2014? 

t*FgaeY