301

tbd"r®mydkYcscsuf

bHkçyk*¾Kdvf ESihf jzpfEdkiforQpdwf

yk*¾Kdvf

   umr 11-bHk

     ½lyjA[®mbHk

     t½lyjA[®mbHk

'k*¾wd

t[dwf

tukodkvf-12

[odMuOf t[dwf-17

r[mukodkvf-8

aygif; 37

r½Sd

r½Sd

ok*wd

t[dwf

ESifh

'Gd[dwf

tukodkvf-12

[odMuOf t[dwf-17

r[mukodkvf-8

r[m0dyguf Ó0d-4

aygif; 41

r½Sd

r½Sd

wd[dwf

ykxkZOf

tukodkvf-12

[odMuOf t[dwf-17

r[mukodkvf-8

r[m0dyguf-8

aygif; 45

(psmef&vQifpsmefpdwfaygif;)

a'gorl-2 MuOf 

tukodkvf-10

CmeçZd0Sgçum,0dnmPf 

6-ckESifh [odMuOf 

t[dwf-11

r[mukodkvf-8

r[*¾Kwfukodkvf -9

½ly0dyguf 5-yg;wGif 

1-yg;yg;

aygif; 39

a'gorl-2 MuOf tukodkvf-10

raem'Gg&m0ZÆef;-1

r[mukodkvf-8

t½lyukodkvf -4

t½ly0dyguf 4-yg;wGif 

1-yg;yg;

aygif; 24

aomwmyef

avmbrl'doH-4 ESifh 0dpdMuOf 

tuk-7

[dodMuOf t[dwf-17

r[mukodkvf-8

r[m0dyguf-8

aomwmywådzdkvf-1

aygif; 41

(psmef&vQifpsmefpdwfaygif;)

a'g-2? avmbrl'doH-4 ESifh 

0dpdMuOf tuk-5

Cmeponf 6-ckESifh 

[odMuOf t[dwf-11

r[mukodkvf-8

r[*¾Kwfukodkvf-9

½ly0d 5-ygwGif 1-yg;yg;

aomwmywådzdkvf-1

aygif; 35

a'g-2? avmbrl'doH-4 ESifh 

0dpdMuOf tuk-5

raem'Gg&m0ZÆef;-1

r[mukodkvf-8

t½lyukodkvf -4 

t½ly0d 4-yg;wGif 1-yg;yg;

aomwmywådzdkvf-1

aygif; 20