303

tbd"r®mydkYcscsuf

tbdnmOftaMumif; zGifhqdkcsuf

 

psef 8-yg;       uodkPf; 8-yg;

 1/ 

yxrpsmef 

     1/ 

yx0DuodkPf;

 

2/ 'kwd,psmef ('k+w)

1

 

   2/ 

tmayguodkPf;

½ly 

3/ 

wwd,psmef     3/ 

awaZmuodkPf; 

 

 4/ 

pwkw¬psmef     4/ 

0ga,muodkPf;

 5/ 

tmumomeÍöm,wepsmef   5/ 

eDvuodkPf; 

  

 6/ 

0dnmPÍöm,wepsmef 

   6/ 

yDwuodkPf;

t½ly 

7/ 

tmudÍönm,wepsmef 

   7/ 

avm[dwuodkPf;

 8/ 

ae0onmemonm,wepsmef 

  8/ 

Mo'gwuodkPf;

ã psmeftaMumif; tus,f½Sif;vif;csuf odvdku pdwfydkif;pmrsufESm  38-44 udk Munfhyg/
  uodkPf;taMumif; tus,f½Sif;vif;csuf odvdku pdwfydkif;pmrsufESm  45-49 udk Munfhyg/

 

wefcdk;tbdnmOf&vdkaom a,m*Donf uodkPf;½Spfyg;udk tm½kHjyKvsuf psmeformywf½Spfyg; 

jzpfapEdkif&rnf/ 
  xdkodkYjzpfap&mü 
 

 

(1) uodkPf; tEkvHktm;jzifhvnf;aumif;

 

 

(2) uodkPf; y#dvHktm;jzifhvnf;aumif;

 

 

(3) uodkPf; tEkvHk y#dvHktm;jzifhvnf;aumif;

 

 

(4) psmef tEkvHktm;jzifhvnf;aumif;

 

 

(5) psmef y#dvHktm;jzifhvnf;aumif;

 

 

(6) psmef tEkvHk y#dvHktm;jzifhvnf;aumif;

1 pwkuúenf;jzifha&wGufojzifh 'kwd,psmefESifhwwd,psmefudk aygif;í 'kwd,psmef[k a&wGufonf/