305

tbd"r®mydkYcscsuf

(5) psmefy#dvHkjzifh pdwfudk qHk;ryHk

 

ae0onmemonm,wepsmefrSpí yxrpsmefwdkifatmif psmefudk ajymif;jyef 0ifpm;\/

(6) psmeftEkvHk y#dvHkjzifh pdwfudk qHk;ryHk

  yxrpsmefrSpí ae0onmemonm,wewdkifatmifç ae0onmemonm,wepsmefrSpí 
yxrpsmefwdkifatmif psmefudk 0ifpm;\/

(7) psmefudk ckefausmf0ifpm;í pdwfudk qHk;ryHk

 

yx0DuodkPf;udk tm½kH,lí yxrpsmef0ifpm;NyD; yx0DuodkPf;udkyif tm½kH,lí wwd,psmef 

0ifpm;\/ ('kwd,psmefudk ausmf\) xdkYaemuf yx0DuodkPf;edrdwfcGgí&aom tmumoynwftm½kH 
,lí tmumomeÍöm,wepsmef 0ifpm;\/ xdkYaemuf tmudÍönm,wpsmef 0ifpm;\/

(8) uodkPf;udk ckefausmf psmef0ifpm;í pdwfudk qHk;ryHk

 

yx0DuodkPf;udk tm½kH,lí yxrpsmef 0ifpm;\/ xdkYaemuf awaZmuodkPf;udk tm½kH,lí 

yxrpsmef 0ifpm;\/ (tmayguodkPf;udk ausmf\) xdkYaemif eDvuodkPf;udk tm½kH,líç xdkYaemuf 
avm[dwuodkPf;udk tm½kH,lí yxrpsmefudk 0ifpm;\/ ('kwd,psmefponfudkvnf; þodkYodyg)

(9) uodkPf;ESifhpsmefudk ckefausmf 0ifpm;í pdwfudk qHk;ryHk

 

yx0DuodkPf;udk tm½kH,lí yxrpsmefudk 0ifpm;onf/ xdkYaemuf awaZmuodkPf;udk tm½kH 

,lí wwd,psmefudk 0ifpm;onf/ (tmayguodkPf;udk ausmfonf? 'kwd,psmefudk ausmfonf) 
eDvuodkPf;cGgí &tyfaom tmumoynwfudk tm½kH,lí tmumomeÍöm,wepsmefudk 0ifpm;\/
xdkYaemuf avm[dwuodkPf;udk tajccHí jzpfay:cJhbl;aom tmudÍönm,wepsmef

1

udk 0ifpm;\/

1 avm[dwuodkPf;udkcGgí &aom tmumoynwfudk tm½kH,lí tmumomeÍönm,wepsmef jzpf\/ tmum 
omeÍönm,wepsmefpdwfudk tm½kH,lí 0dnmPÍöm,wepsmef jzpf\/ tmumomeÍöm,wepsmefpdwf\ r½Sdjcif; 
ew¬dabmynwfudk tm½kH,lí tmudÍönm,wepsmef jzpfonf/ xdkpsmefrsKd;udk 0ifpm;onf[k qdkvdkonf/