45

tbd"r®mydkYcscsuf

t½lypsmefonf ½lypsmefvdk tm½kHrrsm;

 
 

½lypsmefwdkYu t*Fgwduúrpsmefjzpfí ½lypsmefü psmefwyg;vQif uodkPf; 10ç aum|mo 

10ç ponf jzifh tm½kHrsm;pGm½Sd\? t½lypsmefwdkYum; tm&r®Pwduúrpsmefjzpfí psmefwyg;vQif 
tm½kHwyg;om ½Sd&avonf/yxrpsmefü psmeft*Fg 5-yg;ç 'kwd,psmefü psmeft*Fg 4-yg;ponfjzifh 
psmeft*Fgavsmhjcif;udk t*Fgwduúr[k qdkonf? ½lypsmefü psmeft*Fgudk y,fcGgzdkYu ta&;BuD;aomaMumifh 
oufqdkif&m tm½kH trsKd;rsKd;½Sdaomfvnf; taESmuft,Sufr½SdEdkif? t½lypsmefwdkYum; Oayu©m {u*¾wm 
psmeft*Fg ESpfyg;pD tnDtrQ ½SdaomaMumifh psmeft*Fgudk vGefbG,frvdk? atmufatmufpsmef\ tm½kHudk 
vGefajrmufEdkifrSom txuftxufpsmefrsm; jzpfay:vmMuonf? ½lyyÍörpsmef\ tm½kHjzpfaom 
uodkPf;ynwfudk tm½kHrjyKbJ vGefajrmufEdkifrS tmumomeÍöm,wepsmefudk &edkifonf?tmumom 
eÍöm,wepsmef\ tm½kHjzpfaom aumif;uifynwfudk vGefajrmufEdkifrS 0dnmPÍöm,wepsmefudk 
&Edkifonf/
           

 

(oN*FKd[fbmom#Dum-81)

t½lypdwf 12-yg;

ukodkvfpdwf 4-yg;
O + {? tmumomeÍöm,we
O + {? 0dnmPÍöm,we
O + {? tmudÍönm,we
O + {? ae0onmemonm,we

Bud,mpdwf 4-yg;
O + {? tmumomeÍöm,we
O + {? 0dnmPÍöm,we
O + {? tmudÍönm,we
O + {? ae0onmemonm,we

0dygufpdwf 4-yg;
O + {? tmumomeÍöm,we
O + {? 0dnmPÍöm,we
O + {? tmudÍönm,we
O + {? ae0onmemonm,we