61

tbd"r®mydkYcscsuf

2/ tukodkvfapwoduf 14-yg;

 

1/ arm[-tm½kH\trSefoabmudk zHk;uG,fjcif;oabm

 

2/ t[d&du-'kp½kdufrS r½Sufjcif;oabm

 

3/ taemwyÜ-'kp½kdufrS raMumufvefYjcif;oabm

 

4/ O'¨pö-ysHUvGifhjcif;oabm

 

5/ avmb-avmuDtm½kH umr*kPfwdkYü vdkcsifjcif;oabm

 

6/ 'd|d-rSm;rSm;,Gif;,Gif; odjrifjcif;(t,lrSm;jcif;)oabm

 

7/ rme-axmifvTm;wuf<ujcif;oabm

 

8/ a'go-cufxefMurf;wrf;jcif;oabm

 

9/ £óm-olwyg;\ *kPfod&f pnf;pdrf csrf;omudk jiLpljcif; apmif;ajrmif;jcif;oabm

 

10/ rpä&d,-ukd,fhpnf;pdrfudk 0efwdkjcif;oabm

 

11/ ukuúKpö-'kp½kdufudk jyKrdNyD;rS4if;ç okp½kdufudk rjyKrdcJhí4if;ç aemifw wzef  

 

   ylyefjcif;oabm
 

12/ xde-pdwfrvef;qef;yJ cyfxdkif;xdkif; jzpfaejcif;oabm

 

13/ rd'¨-apwodufrsm; rvef;qef;yJ rIdif;wdkif;wdkif; jzpfaejcif;oabm

 

14/ 0dpdudpäm-,HkMunfxdkufonfh bk&m; w&m; oHCm ponfü ,HkrSm;jcif;oabm

3/ aombeapwoduf 25-yg;
 
 

(u) aombeom"m&Papwoduf 19-yg;

 
 

1/ o'¨g-rSefaom bk&m; w&m; oHCmESifh uHçuH\tusKd;ponfudk MunfndKrI

 

 

  ,HkMunfrI ausauseyfeyf ½SdrI

 

2/ owd-bk&m;w&m;paom ukodkvfESifhqdkif&mudk atmufarhrI trSwf&rI

 

3/ [d&D-'kp½kufrS ½SufrI

 

4/ MowåyÜ-'kp½kdufrS aMumufvefYrI

 

5/ tavmb-avmuDtm½kH umr*kPfudk rvdkcsif rpHkrufrI

 

6/ ta'go-rcufxef rMurf;wrf;rI

 

7/ wMwarZÑwåwm-pdwfapwodufwdkYudk rdrdwdkYudpöü tydktvGef r½Sdap&atmif 

                  tv,ftvwfü wnfhrwfrI vspfvsL½IrI